Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę

To organizacja non-profit, ze statutem organizacji pożytku publicznego. Nasze Stowarzyszenie jest członkiem światowego InSEA od roku 1989.

Ta międzynarodowa organizacja (InSEA)  została założona po II wojnie światowej (1954), w następstwie szeregu konferencji i sympozjów odbywających się pod auspicjami UNESCO, a poświęconych edukacji wizualnej  w systemie szkolnictwa ogólnokształcącego. Postulaty Sir Herberta Reada, twórcy i propagatora idei wychowania przez sztukę, oraz zawarte wówczas w statucie organizacji wytyczne dotyczące miejsca i roli kształcenia przez sztukę są nadal aktualne i realizowane pod auspicjami światowego InSEA.

Podczas I i II konferencji, które odbyła się w roku 1946 i 1947 UNESCO, zostały przyjęte uchwały dotyczące badania edukacji artystycznej. W roku 1948, Herbert_Read (1893 – 1968) został mianowany na przewodniczącego „komitetu ekspertów” w celu przyjrzenia się zagadnieniom dotyczącym poziomu realizacji edukacji wizualnej w szkołach.

Konstytucja (statut) światowego InSEA została formalnie przyjęta w Paryżu w lipcu 1954 roku a pierwszym prezydentem został Edwin Ziegfeld (1905-1987) – amerykański pedagog sztuki.

Art Today: Wprowadzenie do sztuk wizualnych , Ray Faulkner, Edwin Ziegfeld, Howard Smagula, Thomson Learning

Sztuka życia codziennego: Historia projektu edukacji artystycznej Owatonna , Edwin Ziegfeld, Mary Elinore Smith, Univ Of Minnesota Press

Najważniejsze z tez misji INSEA:

„Aktywność w dziedzinie sztuki stanowi podstawową potrzebę wspólną wszystkim ludziom, a  sztuka jest jedną z najwybitniejszych form ekspresji i porozumienia. Powinna być dlatego uznana za naturalny środek kształcenia w różnych okresach rozwoju człowieka, inspirowania wartości i umiejętności niezbędnych dla pełnego intelektualnego, emocjonalnego i społecznego rozwoju istoty ludzkiej.”

„Stowarzyszenia na całym świecie związane z edukacją przez sztukę, powinny dzielić się doświadczeniami, usprawnianiem praktyk i pracą na rzecz wzmacniania pozycji sztuki w odniesieniu do całego systemu kształcenia;”

W roku 1989 powstał Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę. Członkami Polskiego Komitetu InSEA są ludzie kultury, sztuki, nauki i edukacji: artyści, nauczyciele, pedagodzy i animatorzy kultury.

InSEA łączy osoby, którym zależy na pogłębianiu udziału sztuki w całokształcie procesów edukacyjnych.

PK InSEA zajmuje się upowszechnianiem i animacją sztuki, interdyscyplinarnymi działaniami z obszaru kultury dla dzieci i młodzieży. Celem jej jest promowanie wartościowych sytuacji twórczych oraz popularyzacja i wspieranie nowatorskich, kreacyjnych metod edukacji kulturalnej.

Zadaniem stowarzyszenia jest pogłębianie studiów nad wychowawczym i społecznym znaczeniem sztuki w kulturze współczesnej. Doskonalenie praktyki edukacyjnej realizowanej w szkole i poza szkołą, działanie na rzecz rozszerzania udziału sztuki w całokształcie  procesów  edukacyjnych.

Priorytetem InSEA jest wymiana praktycznych doświadczeń z obszaru edukacji sztuki i edukacji poprzez sztukę oraz podejmowanie dyskusji o charakterze problemowym, dotyczących tego obszaru.