tytuł
data
POLSKIEGO KOMITETU MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWANIA PRZEZ SZTUKĘ
Twórcza aktywność w dziedzinie sztuki stanowi podstawową potrzebę wspólną wszystkim ludziom, a sztuka jest jedną z najwybitniejszych form ekspresji i porozumienia. Winna więc być uznana za naturalny środek kształcenia w różnych okresach rozwoju jednostki, inspirowania wartości i umiejętności niezbędnych dla pełnego intelektualnego, emocjonalnego i społecznego rozwoju istoty ludzkiej w ramach wspólnoty.

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: POLSKI KOMITET MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWANIA PRZEZ SZTUKĘ InSEA, zwane w dalszej części statutu POLSKI KOMITET InSEA.

International Society for Education through Art – Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania przez Sztukę, zwane dalej InSEA, jako organizacja pozarządowa afiliowana przez UNESCO łączy wszystkich, którzy zajmują się tym wychowaniem, a jego rola wyraża się w wymianie doświadczeń, doskonaleniu praktyki i podnoszeniu udziału sztuki w całokształcie procesów edukacyjnych.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 2
Terenem działalności Polskiego Komitetu InSEA jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 3
Polski Komitet InSEA jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4
Polski Komitet InSEA jest organizacją społeczną, która opiera swą działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
Rozdział II
Cel i przedmiot działania

§ 5
1. Podstawowym celem działalności jest współudział w rozwijaniu, upowszechnianiu i pogłębianiu wychowania przez sztukę w Polsce oraz popieranie rozwoju współpracy w tej dziedzinie z krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami.

2. Wychowanie przez sztukę stanowi proces zintegrowany, obejmujący pobudzanie doznań estetycznych, wynikających z wielorakich spotkań ze sztuką oraz inspirowanie aktywności twórczej. W procesie tym szczególne znaczenie przypisuje się sztukom wizualnym.

Zadania Polskiego Komitetu InSEA są następujące:

1/ pogłębianie studiów teoretycznych nad wychowawczym i społecznym znaczeniem sztuki i sztuk wizualnych, zwłaszcza w kulturze współczesnej,

2/ doskonalenie praktyki edukacyjnej realizowanej w szkole i poza szkołą, działanie na rzecz podnoszenia udziału sztuki, w szczególności sztuk wizualnych w całokształcie procesów edukacyjnych,

3/ organizowanie współdziałania specjalistów w zakresie wychowania przez sztuki wizualne z innymi specjalistami, także spoza środowisk edukacyjnych, w tym ze środowiskami twórców,

4/ współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi ośrodkami zajmującymi się podobną problematyką,